Regulamin

Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu dozorowanego 24(h/dobę).

 • Parking jest parkingiem nie strzeżonym, pozostającym w zarządzie prywatnym.
 • W rozumieniu niniejszego regulaminu:
  • Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu.
  • Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
 • Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Wjazd na teren parkingu nie powoduje nawiązania umowy przechowania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z Parkingu lub z zakończeniem doby parkingowej, określonej w § 7 ust.1. § 4
 • Na terenie Parkingu:
  • Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),
  • Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania lub wskazanymi przez obsługę parkingu.
  • Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
 • Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
 • W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawienie w pojeździe zwierząt,
 • Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie, poza wynikającą wprost z zawinienia Zarządcy lub osób z obsługi parkingu.
 • Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
 • Parking jest czynny 24h/dobę, 7 dni w tygodniu,
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie godzin otwarcia Parkingu.
 • Pod pojęciem „Doby Parkingowej” należy rozumieć okres czasu trwający od godz. 0:00 do godz. 23:59 tego samego dnia lub określony na podstawie §6 ust.2.
 • W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
 • W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego, paliwa itp.).
 • Po wjeździe na parking użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do obsługi parkingu i odebrania kwitu parkingowego.
 • Kwit parkingowy upoważnia do odbioru samochodu z parkingu i stanowi podstawę do ustalenia ceny za usługę parkowania
 • Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wjeździe i wyjeździe z Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.
 • Użytkownik wjeżdżający i wyjeżdżający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu na żądanie obsługi Parkingu.
 • Na żądanie obsługi parkingu użytkownik zobowiązany jest okazać dowód rejestracyjny pojazdu.
 • W przypadku zagubienia kwit parkingowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 należy wypełnić druk pokwitowania odbioru pojazdu z parkingu.
 • Osobami upoważnionymi do pobierania opłaty parkingowej oraz kontroli dokumentów są osoby uprawnione przez Zarządcę.
 • Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 oraz pracowników obsługi parkingu.
 • Na terenie Parkingu zabronione jest:
  • Palenie tytoniu,
  • Spożywanie alkoholu,
  • Przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,
  • Zaśmiecanie,
  • Niszczenie urządzeń,
  • Naprawianie urządzeń,
  • Mycie i odkurzanie pojazdów,
  • Tankowanie pojazdów,
  • Używanie otwartego ognia,
  • Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,
  • Wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach- cieczy chłodzącej, oleju itp.
  • Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
 • Działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ,
 • zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.
 • Integralną część Regulaminu stanowi cennik opłat za parkowanie
To top